میخواهم با مسائل عرفان نظری آشنا شوم

سئوال: کسی که می خواهد با مسائل عرفان نظری آشنا شود ، به ترتیب از مبتدی تا سطوح عالیه باید چه روندی را طی کند و چه کتبی را در این زمینه به همین ترتیب باید مطالعه نماید ؟
پاسخ: عرفان نظری با مطالعه حل نمیشود، باید پس از محکم شدن مسائل اعتقادی با خواندن علم کلام یک دوره فلسفۀ اسلامی(بدایه الحکمه و نهایه الحکمه و اسفار ملاصدرا) کتابهای مربوط به آن را می خوانند.
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات