خدا که می دانست انسان کافر می شود چرا او را آفرید؟

سئوال: سلام. با این که خدا می دانست انسان گناه می کند و کافر می شود چرا انسان را آفرید؟ منظور این نیست که انسان اختیار دارد یا نه. منظور این است که اصلا چرا آفریده شد؟ اگر آفریده نمی شد گناه هم نمی کرد، کافر هم نمی شد ، با اختیار یا بدون اختیار. با این اعتراض می کنند که هنگام آفرینش اختیار نداشتیم چرا باید عقاب شویم.؟
پاسخ: خداوند انسان را از شرافت ویژه ای برا ی ارتباط خاص با خویش که کمال مطلق است آفریده این مرتبۀ از وجود لوازمی دارد که چرا قدر و ارزش خویش را ندانسته و حفظ نکرده است .
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات