معنای جوع و خوف در سوره قریش

سئوال: السلام علیکم ، آغا من فہیم بصر نقوی از کینیڈا ہستم . ایرانی نیستم کہ فارسی من خوب شد . سوال من این ہست کہ پیغام سوره قریش چیست ؟ در این سورہ خدا گفت کہ اطعماہم من جوع ، جوع آیا فقط گرسنہ معنی دارد یا این معنی وسیح تر دارد ؟ دیگر ، خوف اندرون ہست یا از بیرون ؟ لطفا این سوالہا را پاسخ عنایات بہ فرمید
پاسخ: این سوره مبارکه نعمت الهی را بر قریش بیان می کند که به جهت بودن در کنار خانۀ خدا و پذیرایی حاجیان، مردم ایشان را احترام می کردند و در زمستانها به یمن و در تابستان ها به شام کوچ می کردند، خداوند می فرماید که باید پروردگار این خانه را بندگی کنند خدایی که ایشان را با گرسنگی اطعام کرده و از ترسهای دنیایی ایشان را در امن قرار داد .
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات