علت گمراهی ابلیس

سئوال: با سلام و آرزوی سلامتی برای حضرت استاد! علت گمراهی ابلیس چیست؟
پاسخ: شیطان در برابر خدای متعال اظهار وجود کرد و سر بندگی بدرگاهش فرود نیاورد و در حقیقت نظر خود را برتر از نظر خداوند دانست و تا آخر بر آن پافشاری کرد .
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات