سفارشی جهت توفیقات

سئوال: خواهشا جهت توفیقات سفارشی بفرمایید
پاسخ: باید نسبت به هر امر یکه انسان می خواهد انجام دهد اول شناخت داشته باشد که امر مطلوبی است و دوم توانش را برای انجام آن در نظر بگیرد و سوم برنامه ریزی در انجام آن داشته باشد با همت و قصد جدی و همراه با این امور توکل بر خداوند داشته و از او استعانت طلب کند .
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات